agerin_logo

!باور ما ساختن پلهاست نه باروها!دادگری راستی است و دادستانی سزا!آزمودن ما ، گزینش هوشمندان

از 1387

نخستین مؤسسه بین المللی حقوقی و داوری دانش بنیان کشور

در ئاگرین خدمات با هنجارهای بین المللی و به صورت کاملاً تخصصی ارائه خواهد شد، و در ارائه این خدمات علاوه بر تضمین کیفیت و کسب رضایت مندی مشتریان بر سرعت ، تخصص و امکان دسترسی با هرگونه شرایط مشتری ملاک عمل است.

داوری      /      خدمات حقوقی و قضایی      /      آموزش      /      پژوهش / بازرگانی و امور بین الملل / ایده پروروی و کارآفرینی / رایانه بنیان و امور شبکه

چرا ما؟

حکمت و اندیشه

آنچه سبب دگردیسی میان کسان است، بهره ی ایشان از حکمت و چگونه گی اندیشه ورزی است. چونان که گوهر حکمت باروهای شکوه ایران را برافراشته بوده و می دارد. حکمت در ئاگرین بر باره های انسانیت، رها از چکاد اندیشه و مذهب، استوار آمده و بازرگانی نیرورسانی آنگاه نیکو گردد که حکمت را نیالاید و ما را از اندیشه چنین است که افزون بر نیکویی کردار، پندار و گفتار چنان در کارآییم که پندارخواهانها را بستاییم و چونان باشیم که پسند وی برآید و در دل اش هراس نباشد و یادمان ما، آنگونه گرامی دارند که بازگزینش ما را روا داشته به دگران نیز سپارش نمایند.

گستره کنش و گیتاشناسی

ئاگرین پویش خود را بر مدار و قرار آسانی دسترسی و سادگی بهره برداری استوار نموده است، آنگونه که خواهان در اندک زمان بتوانند به نیرو رسانی دسترسی یافته و به سادگی بتوانند از آن بهره برداری نمایند که سود کاربری این چنین برای ایشان پایا ماند. در انجام این گستره کنش بر پی واره (محور) دانش، بسی فراخ تر از دیگران، قرار یافته است و دگرسو برپی واره گیتا شناسی نیز ، بیشترین شاخه ها را در پهنه ایران گسترانیده است.
پرسمان کردار و باره های شاخه را می توانید در پیشینه نگار پیرنگ بیابید.
.

ویژگ مداری (تخصصی بودن)

دانش دادشناسی (علم حقوق) و دادشناسان ایرانی به دلیل نبود دیدگاه ویژگ مدار دوران آموزش دانشگاه ، داده ها و دروندادهای دانش را به شیوه ای همه گانی می آموزند و در کردار، مهارت هر شاخه از این دانش را در مسیر اجرا و به صورت کارآزمایی (تجربی) ، مهارت را گسترش می دهند و ناگواری ها و زیان را به خواهان ها (مشتریان) واداشت می نمایند. این درحالی است که ئاگرین با بهره گیری از ویژگ کسان همیار خویش که گوهر مهارت را به مرارت یافته اند، کارخواهانهارا کنشی ویژگ مدار به انجام می رسانند و آنگونه که زیبنده ی نام دادشناسی است ، دادستانی یا دادگسترانی می نمایند.

پشتوانه و پایندانی

بنیانهای کردار دادشناسی چونان است که نمی توان خوشایند و آسایش خواهانها را به پشتوانه ای سترگ بست یا پایندانی نیرومند، به وی ارزانی داشت که در دل بیم آن نداشته باشد که هم پسند را وانهاده و هم ثروت را به باد داده، در پیمان نامه ی نیرو رسانی ئاگرین، آنگونه نگاشته ایم که هم پشتوانه را آسودگ سهش دارد و هم پایندانی سترگ در دست داشته که چونان برآمد که پسند در کار نشد، ثروت را بازستاند.

بهترین آساینده های پرداخت

امروز زمان چنان برقرار زنده گانی استوار آمده که پرداخت های گزاف و شیوه آن، همه گان را ناامید از دادگستردانیدن و دادستانی کرده است. ئاگرین آساینده های پرداختی را پیشکش نموده که به سادگی هر یک از خواهانها توان آن را داشته باشد که کار خود را بدون واهمه، واسپارده و در تنگنا قرار نگیرد. با هر توانی می توانید از توان ویژگ مدار ئاگرینی ها، بهره گیرید.

بیشینه سود با کمینه هزینه کرد

باور این است که خواهان بتوانند با کمینه هزینه کرد، بیشینه سود داشته باشند. پیامد این باور چنان است که نه تنها آنچه که می پردازد می بایست او را به پسند خود برساند بلکه بایسته است چونان باشد که او را رها از گزاف پردازی نموده و در انجام به او سود برساند. گزینش ما چنین ویژه گی را خواهد داشت.

312بسته های خدماتی
980رضایت مندی مشتریان
803پرونده های تکمیل شده
595دیدگاه های شما

بسته های خدماتی ئاگرین

ئاگرین با رویکردی ویژگ مدار (تخصصی) بر آن شد که نیرو رسانان (خدمات) خویش را به شیوه ای پیشکش خواهان های گرامی نماید، هزینه های گزافی را به ایشان بار نکند بلکه بتواند با پیشکش نیرورسان خویش هم از هزینه های کاسته و هم با این شیوه پیشکاری بتواند سودی را نیز سبب شود. سودی که هم جنبه ی ایجابی داشته باشد و هم جنبه ی سلبی.

01راهبرد

در ئاگرین چه پیشکش نمودن نیرو رسانان و چه پذیرش آن پیامد اندیشه ای راهبردی چابک است. بدین تونما (معنا) که بایسته است در کار چنان پیشآمد را گزینش نمود که بهینه و به گزین بود تا گزند گزینش ناراست ناآسوده گی را بر خواهانهای ما بار نکند. این گونه نیرورسانی در مسیر و مایه های دادشناسی، هماوردی نداشته و هماوردان ما نیز چنان اندیشه ای در سر ندارد. با ما بهترین گزینش را خواهید آزمود و آسود.

02برنامه ریزی ها

چنانکه در راهبرد آمد، نگرش در کردار پیامد اندیشه ای راهبردی چابک بوده و هست. برای در وجود آمدن و اجرای راهبرد ناگزیر از آنیم که راهکارها را در نامه ای کردارپی بگنجانیم و آن را برنامه بخوانیم و کار را برنامه ریختن. بنابراین در برنامه ریزی شیوه و چگونه گی در وجود آوردن و به اجرا گزاردن و زمان بندی را آراسته وجودتان می نماییم، بدان گونه که هر آن بدانید چه چیز در آن رخداد است و هر آن پیوسته با کدامین رخداد. این امر می تواند نگهبان ما در مسیر کنش مان برای شما باشد و شما پاسدار آن!

03گسترانیدن

راهبرد و برنامه اگر چنان باشد که گستره کارخواهان ها را بگستراند و رهنمون راه هموار رشد او شود، پسندیده خواهد بود وگرنه همه گان توان آن را خواهند یافت که کرداری پسند را به انجام رسانند. در ئاگرین دگرگونه نگاهی درگذر است. آنگونه که بهین گزینش خواهانها و پیشکش سود بیشتر، آراسته گی پویش می یابد و بودن ئاگرین را تونمای تندرآسا می کند.

04گذران آزما

برای درک آنچه که بازگفتیم، شما را برای گذران آزمایی فراخوان نموده ایم. در این فراخوان توان آن را خواهید یافت، اندک زمانی را با ما درگذران باشید و به سنگ ستیهنده، ئاگرین را در بوته کنش بیازمایید. پس با ما همراه شوید و آزمونی پیش نهاده تا چالاکی ئاگرین در چکاد اندیشه تان شایسته جایگاهی یابد.

!بی درنگ بیشتر بدانید از کنش و کردار ما

پاییدن ما

04
پیمایش

پوییدن آن است که پیامدش پسندیده باشد

پس از آنکه پیمان با دستینه ی خواهان امکان کارسازی یافت، پیمایش ئاگرین آغاز می شود. در این پیمایش، پیمان الگوی کارسازی است و خواهان ها توان آن را دارند که پیمایش را با الگوی پیمان مورد بازبینی قرار داده و هر آن خواستار بازسازی، به سازی و یا سامان نوین دادن بدان شوند. برای انجام این گرانمایه کار سترگ، در آن دستینه نمودن پیمان خواهان ها، در سامانه (پرتال) نام نویسی شده و دسترسی به گزارشها و شیوه ی کنش های ئاگرین خواهند داشت.

بیشتر بدانید

03
گزینش

دستیابی به دستاوردهای پسندیده، برآیند همراهی ما خواهد بود

پس از آگاهیدن خواهان از دستاورد وارسش و پاسخ دادن به پرسمان فراروی دپارتمان پژوهش، گاه آن می رسد که پیمان راست داریم و ئاگرین را برگزیده ی اجرای کنش نماییم. در این راستا، شما گونه ی پیمان، گزیدن آساینده های پرداخت و دریافت پشتوانه و پایندان را برمی نهید و برمدار این برنهاده، پیشنهادی آراسته پیشگاه تان خواهد شد. آنگاه که پیمان راست داشتید و به خط خویش دستینه ای بر آن نگاشتید، همراهی ما آغاز می گردد و دستیابی به دستاوردهای پسندیده شما، برگرده ی ما (ئاگرین) افکند خواهد شد تا گاه رسیدن به آن نیز از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

بیشتر بدانید

02
وارسش

وارسی پژوهش مدار، کنش دانش بنیان

راز کامروایی و کامیابی وارسی خواست نامه خواهان بر مدار پژوهش و درک درست و یافتن راستی پرسمان است. خواست نامه خواهان، به پرسمانی ویژگ دگرگونه سیمایی می یابد که در میان دادشناسان ئاگرین به وارسی گزارده می شود. دپارتمان پژوهش پس از وارسی پرسمان ویژگ سیما، برنامه ی کنشی دانش بنیان را فراهم ساخته و کسی از دادشناسان همراه ئاگرین را سرپرست بازبینی بر کنش و پاسخگویی به خواهان می نماید.

بیشتر بدانید

01
سپارش

گزینش هوشمندانه، آفرینش دلخواسته هاست

پسند هر کس رسیدن به خوشایندها و دلخواسته هاست و گزینش ئاگرین، راه ایجاد این چنین خواسته ایست. سپارش نیرورسانی به ئاگرین، نخستین گام در راهی است که شما را به دلخواسته ها می رساند. در سپارش خواهان ها پسند و انجام کنش را به خواست نامه ای به ئاگرین پیش آور نموده و پدید آمدن پسند خویش را درخواست می نماید. در سپارش و شیوه های آن روشی را آراسته پیشگاه تان می نماییم که آسایش باور و سادگی اجرا را هم خواسته استوار خواهد نمود.

بیشتر بدانید

گروه مدیریت (هیأت عامل) ئاگرین

گروه گرداننده ئاگرین که کیاست گردانش حکمت و اندیشه ئاگرینی را برگردن دارند، کسانی هستند که با یاری گرفتن از تدبیری به دست آمده از دانش و آزمایش در بستر گذر زمان، توان آن را یافته اند که رایزن و پیشکار شما باشند تا دستیابی به آنچه که در دل و سر می پرورانید را به سادگی برآرند. گاه آن است با آفرینشگران اندیشه ئاگرینی بیشتر آشنا شویم.

وحیده رضاپورقائم مقام مدیرعامل و ریاست دپارتمان حقوقی و قضایی

کارشناس حقوق قضایی

وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

دامون شعبانیمدیرعامل و ریاست دپارتمان پژوهش

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

داور و مشاور تخصصی حقوق شرکت های تجاری و قراردادهای بین الملل

طاهره رضاپورمشاور عالی هیأت عامل

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و توسعه منابع انسانی

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Alexander Smith - Google

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Herman Miller - Apple

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Bryan Jonhson - Yahoo

آخرین اخبار

post title 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text Lorem Ipsum is simply...

post title 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text Lorem Ipsum is simply...

post title 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text Lorem Ipsum is simply...

ندای آرمان ما، دستیابی به دستاوردهای پیمانی است که با هم استوار می نماییم. این دستیابی خود نیازمند بازبینی و وارسی چگونه گی پیمایش ما است. سامانه خواهان ها (پرتال مشتریان) فراخوان همراهی و با هم بودن در خانواده بزرگ ئاگرین خواهد بود. سامانه ای که امکان و توان با هم بودن، هموندی و همراهی را ممکن می سازد و شما را به مسیر بهسازی و بهینه سازی کنش و کارکرد ما رهنمون می کند با امکان پیگیری پیمایش، دریافت گزارش و افزون برآن گزینش شیوه های هم پیمانی و آساینده های پرداخت! درنگ نکنید و خویشاوند ئاگرین شوید و در سود همراهی با ما همدست شوید. سودی بیش از کرانه های خیال!
هم اینک ئاگرینی می شوم